Wie zijn wij en wat bouwen wij?

De Vineyard is begonnen als een beweging die zich ontwikkeld heeft rondom een centrum van visie en waarden, en die zich altijd vanuit deze basis zal blijven uitbreiden. Haar onweerstaanbare kracht is een visie op en ervaring van het Koninkrijk van God dat voortdurend doorbreekt; ze wordt grotendeels gebouwd en in stand gehouden door de geestelijk-relationele band die onder ons bestaat als leden die door de Heilige Geest geroepen en bij elkaar gebracht zijn.

 

Ons begrip van onze roeping in Gods Koninkrijk

We willen leven als 'mensen van Gods tegenwoordigheid' (Gordon Fee), mensen die zowel theologisch als op de ervaring gebaseerd, de Koning der koningen hebben ontmoet en die zich hebben onderworpen aan alle implicaties ten gevolge van zijn actieve regering. Zijn koninklijke heerschappij kan door ons heen slechts uitgebreid worden, naar de mate waarin het in ons eigen leven gevestigd is. Dit staat centraal in alles wat we zijn en doen. We zetten ons in om te zijn zoals Abraham en Sara; 'er uit geroepen' vanuit onze familie achtergronden, culturen en geestelijke tradities zodat we mogen worden tot burgers van het Koninkrijk. (Gen.12:1, Heb.11:13-16).

Ook willen we de Grote Opdracht uitvoeren, de roeping om discipelen te zijn en te maken, door zijn Koninkrijk uit te breiden door woorden en werken van zowel dienstbaarheid als kracht. We erkennen dat het een opdracht is tot zowel proclamatie als demonstratie: dat we in feite apart gezet zijn om de messiaanse bediening van Jezus, zoals in Luc.4:18-19, in de Geest voort te zetten. We zetten ons in voor assertieve agressie tegenover Satans destructieve doeleinden hoewel we de eschatologische spanning van het 'reeds/nog niet' van het Koninkrijk van God niet zullen wegnemen.

We geloven dat het zijn van een echte discipel van Jezus, inhoudt deel uit te maken van een gemeenschap van gelovigen, het Lichaam van Christus. De Vineyard is niet in de eerste plaats een organisatie; het is een geestelijk organisme dat bijeen gehouden wordt door geestelijk-relationele verbondenheid die we herkennen in de betekenis van ‘familie zijn’. Het is ons verlangen, het bovenstaande niet alleen maar na te streven als losstaande individuen, maar als een verenigd team dat elkaar dient zoals we Christus dienen.

We zien dat in Gods Koninkrijk onze roeping altijd zal zijn een dienaar te zijn. Onze leiderschap structuur moet gekenmerkt worden door dienaren die leiden, niet leiders die dienen. Ons doel is ons leven neer te leggen zoals Jezus dat deed in gehoorzaamheid aan de Vader (Joh.12:24); wij geloven dat het Koninkrijk zich uitbreidt door de schijnbare zwakte van onze onderworpenheid, meer nog dan door de kracht van onze zalving (2 Cor.12:9).

In praktische zin, willen we deze missie/visie vormgeven door vanuit kernwaarden van het Koninkrijk, bezig te zijn met prioriteiten en praktijken waarvan wij geloven dat ze Gods actieve, koninklijke heerschappij in ons leven het beste weerspiegelen, zoals:

 

Waarden

1. Christus als het Hoofd en de Heilige Geest als de Bestuurder van de gemeente.

2. De gemeente als een genezend, bekrachtigend en vernieuwend lichaam

3. Liefde voor de hele kerk

4. Relaties als basis om erbij te horen

5. Gewone mensen toerusten om Gods werk te doen

6. Eerlijkheid, ongecompliceerdheid

7. Functie voorafgaand aan vorm

8. Uitbreiding van het Koninkrijk: evangelisatie met tekenen en wonderen

9. Verbondenheid met Gods hart voor gerechtigheid

 

Prioriteiten

1. Aanbidding

2. Gemeenschap

3. Evangelisatie

4. Training

5. Genezing

6. Bedieningen die culturele grenzen overschrijden, vooral in de vorm van gemeentestichting

 

Praktijken

Bovenstaande waarden en prioriteiten zijn zinloos tenzij ze in tastbare vorm tot uitdrukking komen. Daarom zijn er praktische manieren waarop dit vormgegeven wordt en roepen we elk Vineyard lid op ze tot uitdrukking te brengen door:

1. God te aanbidden

2. Relaties te hebben

3. Elkaar te dienen

4. Het Evangelie uit te dragen

5. Te bidden

6. Te geven

7. Anderen te dienen